ArtWay

Kunstenaars openen onze ogen voor rijkdom en betekenis. Sandra Bowden

Rouault, Chagall, Arcabas en Jacques Maritain

Jacques en Raïssa Maritain onder de kunstenaars
 
door David Lyle Jeffrey
 
In een tijd van sterke neigingen tot nihilisme en algemene gevoelens van zinloosheid in de cultuur ligt het voor de hand te denken dat het niet anders kan of die vervlogen hoop voor de toekomst wordt door kunstenaars weerspiegeld, zo niet ingeluid. In Frankrijk zijn er aan het begin van de twintigste eeuw veel avant-garde kunstenaars aan te wijzen die afgleden naar een hopeloos nihilisme. In zo’n toestand verkeerden destijds veel intellectuelen die zelfmoord pleegden. Anderen, zoals Jacques (1882-1973) en Raïssa Maritain (1883-1960), hadden een gezamenlijk voornemen tot zelfmoord en zagen daar slechts op het laatste moment van af doordat ze het geloof in een hoger zijn hervonden.
 
Zij waren bevriend met belangrijke kunstenaars en de essays van Jacques waren van invloed op anderen die uiteindelijk de trend doorbraken. Met variërende graden van persoonlijk lijden en opoffering maar een koppige wil om voor het leven te kiezen keken ook Georges Rouault, Marc Chagall en Jean-Pierre Mirot, beter bekend als Arcabas, in de afgrond, keerden zich daarvan af en besloten verder te kijken dan de puinhopen van een uitgeput modernisme. De een na de ander kwam tot existentiële beaming van transcendente waarheid en alle drie werden daarom religieuze kunstenaars in de moderne en paradoxaal genoeg toch ook traditionele zin van het woord. Met inzet van hun buitengewone artistieke gaven hebben zij het Ware (Rouault), het Goede (Chagall) en het Schone (Arcabas) erkend als ultieme werkelijkheid die het geschenk van leven en van hoop voor de toekomst in zich draagt.
 
De Franse kunst was allang niet meer christocentrisch toen zij in de eerste decennia van de twintigste eeuw de mens uit het centrum verdreef. Het kubisme van Picasso is maar één van de vele artistieke uitingen van humanistisch verlies aan zelfvertrouwen. Voor Jacques Maritain, de intimus van kunstenaars en filosofen, waren de consequenties duidelijk: ‘Is er geen mens, dan is er geen kunstenaar; door de mens te verzwelgen heeft de kunst zichzelf verwoest.’ Het gulzige ‘mensverzwelgen’ van de surrealisten, van Breton tot Dalí, was een vorm van zelfverwoesting gebleken, te vergelijken met Bretons asociale surrealistische handeling, toen hij zich begaf in de menigte en in het wilde weg een revolver leegschoot.
 
 
Georges Rouault
 
Georges Rouault (1871-1958) onderging in 1904 als afvallig protestant een religieuze bekering door de Bijbel te lezen. Het was kennelijk een ervaring van plotseling doorbrekend inzicht, gevolgd door een maandenlange rijping en overdenking. Hij zei:
 
Toen ik ongeveer dertig was, voelde ik de bliksem inslaan, of de genade, afhankelijk van hoe men het bekijkt. De wereld kreeg voor mij een ander aangezicht. Ik zag alles wat ik eerder had gezien, maar in een andere vorm en andere harmonie.
 
In de tien jaren na deze bekering spande Rouault zich in om de menselijke gestalte te schilderen, maar met een meer geestelijk dan lichamelijk realisme – wars van alles wat het meest in het oog springt, zonder flatterend licht of perspectief, om zo de emotionele staat van de figuren op te roepen. Hij raakte in diezelfde tijd bevriend met het echtpaar Maritain, vooral met Jacques. Hun gesprekken gaven Maritain stof tot nadenken over het maken van kunst als een deugd.
 
Maritain was een van de eersten die zagen dat Rouaults empathie met het emotionele lijden van zijn tijdgenoten verklaart waarom Rouault zijn eerdere ‘realisme’ losliet en na zijn bekering besloot om in zijn kunst een meer innerlijke waarheid te laten zien: ‘Wat hij met een zonderling medelijden ziet en kent,’ zegt Maritain, ‘is de hopeloze gekweldheid en erbarmelijke schraalheid van onze tijd, een gekweldheid niet alleen van het lichaam, maar van de ziel, de bestiale zelfverblindende snoeverij van de rijke wereldling, de verpletterende werkelijkheid van de armen en broosheid van ons allemaal.’
 
Em-pathie betekent ‘in-voelen’, dus mede-lijden, zich vereenzelvigen met het verdriet en zelfs de zonden van andere mensen. In de jaren 1917-1927 maakte Rouault Miserere, een serie van 58 zwart-witgravures waaronder veel bewerkingen van zijn schilderijen. Voor Maritain vormden ze een samenvatting van zijn zoektocht naar innerlijke en ultieme waarheid. Rouault gaf Maritain zelfs een complete serie afdrukken en volgens Raïssa Maritain had hun vriendschap een grote invloed op Maritains boek Art et scholastique (1920). Zowel voor de kunstenaar als de filosoof was de vraag ten diepste zo oud als Plato: in welke zin kan kunst ons waarheid bieden?
 
In de jaren dertig ontstond een grote groep van zijn specifiek religieuze schilderijen. Ze sluiten aan bij zijn vroege schilderijen en bij de gravures voor zijn Miserere. Deze periode wordt beheerst door de kruisweg van Christus, zijn plaatsvervangend lijden. De Christus van Rouault is bij uitstek de door Jesaja voorzegde lijdende knecht: ‘Om onze zonden doorboord, om onze wandaden gebroken.’ Het is ook niet toevallig dat de Miserere-reeks eindigt met het Veronicabeeld van Christus’ gelaat en de woorden ‘zijn striemen brachten ons genezing’ (Jes. 53:5). Deze beelden van Christus, waarbij citaten uit Jesaja, de evangeliën en de brieven van Paulus (zoals Filippenzen 2:8) de toon aangeven, onderstrepen dat God zich vereenzelvigt met het lijden van mensen. Rouault heeft hier dezelfde stijl gevolgd als in zijn eerdere werk met zwaar aangezette omtrekken als het in lood gevatte glas van een kerkvenster, maar met een tederheid die het lichamelijke verheft en een glans die soms de hele compositie op doet lichten maar van achteren door het beeld heen lijkt te komen, als bij gebrandschilderd glas.
 
Rouault, Hoofd van Christus, 1937, olieverf op papier, op linnen geplakt, 104,8 x 75 cm, Cleveland Museum of Art
 
De intellectuele samenwerking van Rouault en Maritain helpt ons aan antwoorden op de vraag ‘wat is christelijke kunst?’ In zijn Art et scholastique zegt Maritain: christelijke kunst is l’art de l’humanité rachetée, kunst van de verloste mensheid, een thema dat voor de filosoof Fra Angelico met Georges Rouault verbond. Door het menselijke op een spirituele manier naar voren te halen werd Rouault vanzelf in de richting van christocentrische beelden geleid, schilderijen die niet alleen religieus maar ook iconisch zijn. Hij was gefascineerd door de Vera Icon, de ‘ware afbeelding’ van Christus, die in de christelijke traditie verband houdt met Veronica en het beeld van het gezicht van Jezus dat zou zijn afgedrukt op een doek, waarmee zij op de weg naar Golgota het bloed en zweet van zijn gezicht veegde. Dit legendarische voorval, via de franciscaans geïnspireerde ‘kruiswegstaties’ in het christelijk geheugen bewaard, geeft Rouault expliciet weer in zijn beeld van Veronica (1945) en een jaar later op La sainte face, een voorstelling van de doek met Jezus’ afdruk.
 
Een christelijk icoon staat niet zozeer voor een historische werkelijkheid als wel voor een aanwezige eeuwige metafysische werkelijkheid. Dat bedoelt Maritain als hij zegt dat Rouault ‘dicht bij de verborgen essentie van de zichtbare werkelijkheid blijft’ dankzij een vorm van ‘realisme’, die betrekking heeft op de ‘betekenis van hetgeen bestaat (en beweegt en lijdt en liefheeft en doodt).’ Dit zijn de eigenschappen waardoor het werk van Rouault volgens Maritain een transformerende kracht bezit, niet in de zin dat al zijn duisternis (zo wezenlijk voor zijn waarachtigheid) uiteindelijk wijkt voor het licht, maar transformerend doordat de waarheden van het bestaan, die van ons en die welke Jezus ervoer, hun ultieme betekenis mogen vinden in transcendente waarheid.
 
 
Marc Chagall
 
Jacques en Raïssa Maritain waren ook bevriend met de Joodse schilder Marc Chagall (1887-1985). Raïssa was in dit geval de voornaamste lijn waarlangs de invloed van het echtpaar liep. Zij was net als Chagall van Oost-Europese en chassidisch-joodse afkomst. Het is bekend dat leden van de chassidische gemeenschap veelal geneigd waren, zoals Raïssa zei, om de seculiere wereld te negeren en ‘dagelijks te baden in het levende water van de Schriften’. Maar dat hun reactie op de Schriften ook een uitloper had in de kunsten, heeft niet alle aandacht gekregen die het verdient.
 
Als vluchteling in Parijs had Chagall wel oren naar nihilistische revolutiegedachten in hun Europese context, maar zijn vriendschap met de Maritains, zo blijkt uit Raïssa’s boek over hem, heeft hem misschien voldoende antistoffen bezorgd om zijn eigen uitgelaten vreugde en dankbaarheid in stand te houden. De Maritains stimuleerden hem om het Nieuwe Testament te lezen. Uit een van zijn eigen gedichten in het Jiddisch uit 1938 blijkt dat zijn artistieke vereenzelviging met de lijdensweg van Jezus tot op zekere hoogte persoonlijk aan het worden was:
   
Ik draag dagelijks mijn kruis,
Ik word aan de hand geleid en voortgedreven,
Rondom donkert de nacht.
Hebt u mij verlaten, mijn God? Waarom?
 
Chagalls bijbelkennis blijkt hier de Hebreeuwse (Psalm 22) en christelijke (Lucas 9:23) Schriften te omspannen. En de met elkaar gecombineerde woorden uit die verzen doen vermoeden dat Jezus voor hem een voorbeeld was dat hij op enige wijze als kunstenaar meende te moeten volgen.
 
Chagall, The Yellow Crucifixion, olieverf op doek,
Musée National d’Art Moderne, Parijs, 1943
 
Raïssa Maritain was evenals Chagall in een Pools-Litouwse omgeving opgegroeid, maar anders dan hij had zij zich tegelijk met haar man in 1906 tot het christendom bekeerd. Men zou kunnen denken dat haar recent aangenomen katholieke standpunt misschien haar relatie met Chagall onder spanning zette. Maar dat zij levenslang goed bevriend bleven wijst niet in die richting. Als joodse bekeerling had zij kennis van en liefde voor beide tradities en naar ze zegt speelde een theologisch element een rol in hun gesprekken. In Marc Chagall ou l’orage enchanté (1948), een iets uitgebreide versie van haar boek uit 1943 met meer illustraties en een aantal gedichten van Chagall en haarzelf, merkt zij op dat La crucifixion blanche (1938) een schrikwekkende schoonheid uitstraalt die bijzonder is in Chagalls werk. Ook zegt zij in haar commentaar op de hieraan voorafgaande schilderijen met kruisigingen dat het laddermotief in die schilderijen niet zozeer een verwijzing naar de Jakobsladder is als wel een echo van traditioneel-christelijke voorstellingen van de kruisafname.
 
Ook La crucifixion en jaune (1943), de ‘gele kruisiging’, wil het joodzijn van Jezus terughalen, een erkenning van de continuïteit en samenloop van de joodse en christelijke geschiedenis. We mogen ons redelijkerwijs voorstellen dat, net als bij Rouault, Chagalls scherpe bewustzijn van de lijdende knecht zoals getekend door Jesaja (52 en 53) betrekking heeft op zowel de joden als collectief als op Jezus als persoon. Raïssa Maritain zegt volkomen terecht in dit verband dat Chagall ‘een kunstenaar volgens Jesaja’ is, want ondanks al het kwaad in de wereld verkondigt Chagall het goede dat zal blijven voortduren.
 
 
Arcabas
 
Jean-Marie Pirot alias Arcabas (1926-2018) werd in een nominaal katholiek gezin in Metz geboren. Zoals Rouault onderging hij een bekering als volwassene. En zoals bij Rouault gebeurde er iets beslissends toen hij de Bijbel ging lezen. ‘Het geloof viel over me heen als een emmer water,’ vertelde hij later. Hij werd een meer dan terloopse lezer:
 
Ik ben een enthousiaste lezer van de Bijbel en het Nieuwe Testament. Vele malen per week begraaf ik me daarin. In heb een oude uitgave van Luthers Bijbel in de volkstaal, met gotisch schrift. Ik heb ook de Chouraqui-vertaling met haar directe vertalingen uit het Hebreeuws en de Jeruzalembijbel. Het is een ontzagwekkend boek. Altijd wanneer ik iets moet schilderen, haal ik uit deze bijbels het gedeelte dat mij inspireert … Ik lees een stukje en raak erin verdiept. Op deze manier is het te begrijpen dat ze na 2000 jaar nog steeds opmerkelijk nieuw lijkt. Wanneer ik de Bijbel lees, is het alsof het allemaal gisteren is gebeurd, zo onmiddellijk is die tekst in mijn geest aanwezig.
 
Arcabas is een buitengewoon geletterde schilder. Uit wat hij zegt blijkt dat hij goed bekend is niet alleen met de Bijbel (het Lucasevangelie is zijn hoofdtekst), maar ook met klassieke werken van christelijke spiritualiteit zoals de Belijdenissen van Augustinus, de romans van Georges Bernanos, veel filosofische essays van Jacques Maritain en de encyclieken van paus Johannes Paulus II. De invloed van Maritain loopt helemaal via zijn geschriften, vooral die over kunst, maar evengoed geldt ook Arcabas als een kunstenaar op wie de filosoof Maritain invloed heeft gehad. In een interview met de theoloog Christophe Batailh zei hij dat een christen-kunstenaar een roeping heeft om ‘de waarheid te spreken, het goede van de dingen en de schoonheid van Gods aangezicht te weerspiegelen.’ Hij beaamde duidelijk wat Maritain zei: dat ‘zodra men raakt aan iets transcendents, men aan het zijn en God zelf raakt, een absoluutheid, datgene wat ons leven veredelt en verrukt; men betreedt het domein van de Geest.’
 
Arcabas, La Nativité, olieverf op jute,
Aartsbischoppelijk Paleis, Mechelen, 2002
 
Voor elk van deze kunstenaars was een intensief lezen van de Bijbel van groot belang voor de vorming van hun spiritualiteit en daarmee voor hun beeldtaal. Daarnaast speelde bij alle drie ook de invloed van de kunstfilosofie van Maritain een rol en bij Rouault en Chagall bovendien die van hun persoonlijke vriendschap met de Maritains. Zij maakten alle drie kunst voor plaatsen van gebed, ontwierpen ramen voor gewijde ruimtes en verleenden de menselijke persoon weer de betekenis die hoort bij het gemaakt zijn als imago dei – als beeld van God, een hoofdaccent in het werk en de gesprekken met de Maritains.
 
Door hun samenwerking keerden de waarde van de mens en de schoonheid van het menselijk gelaat terug in de moderne Franse kunst.

 

***

David Lyle Jeffrey is hoogleraar Literatuur en Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Baylor in de VS en gastprofessor aan Peking University. Zijn meest recente boek is The Beauty of Holiness: Art and the Bible in Christian Culture (Eerdmans, 2017). 

 

 


Meer:

28 februari 2024 / Hoe kunst werkt
door Hilary Brand en Adrienne Dengerink Chaplin
 
Volgens Calvin Seerveld is allusivity het kenmerk bij uitstek van kunst. Het woordenboek omschrijft dit als een indirecte manier van verwijzen.
Lees meer...


01 februari 2024 / Geometrie in de christelijke kunst

Geometrische verschijningsvormen doen ons meer begrijpen van een God, wiens ontwerp voor het heelal doortrokken is van subtiele onderliggende getalsverhoudingen.

Lees meer...


13 oktober 2023 / Peter Howson – De uitputtingsslag

door Willem de Vink

Wie in de wereld van Peter Howson duikt, wordt door elkaar geschud, overweldigd en murw gebeukt door een bombardement aan gewelddadige beelden.

Lees meer...


07 augustus 2023 / De kerk: partner in onze culturele ontwikkeling

door Grady van den Bosch

Op welke manier kan de kerk partner zijn in de culturele ontwikkeling van de Nederlander van nu?

Lees meer...


12 juni 2023 / De Heilige Driehoek Biënnale in Oosterhout

TENTOONSTELLING: GELO0F

De Heilige Driehoek Biënnale in Oosterhout, 3 juni t/m 16 juli 2023

door Wessel Stoker

Lees meer...


28 april 2023 / Jan Pieter Gootjes: KNOWN

veertig jaren tijd,
een dorstige druppel op eeuwig
doortocht.
vandaar en waarnaartoe
verlangen naar rust.

Lees meer...


10 april 2023 / Jan Pieter Gootjes: KNOWN

veertig jaren tijd,
een dorstige druppel op eeuwig
doortocht.
vandaar en waarnaartoe
verlangen naar rust.

Lees meer...


16 februari 2023 / Littekens. Bij Garden of Scars van Ibrahim Mahama

door Klaas Holwerda

Het is ronduit schokkend geconfronteerd te worden met de omvang van de Nederlandse rol in het slavernijverleden.

Lees meer...


06 januari 2023 / Nigel Halliday: Het abstract expressionisme

Zou een kind dit ook kunnen maken? De schilders zelf namen hun werk heel serieus en gebruikten het om antwoorden te vinden op hun diepste vragen.

Lees meer...


01 december 2022 / ArtWay nieuwsbrief 2022

Nieuwsbrief 

en 

Boekenlijst 2022

Lees meer...


20 oktober 2022 / Kuyper, kunst, kerkbouw

Na drie eeuwen stilte over kunst op het theologische gereformeerde erf was daar opeens Abraham Kuyper, wiens grote verdienste het was dat hij de kunst opnieuw op de kaart zette.

Lees meer...


06 september 2022 / Juliaan Lampens: Bedevaartskapel van Kerselare

door Koenraad De Wolf

Te midden van een zee van banale architectuur pleitte architect Lampens zijn hele leven voor een eerlijke en degelijke bouwkunst.

Lees meer...


04 augustus 2022 / Woord in beeld in het werk van Roel Herfst

'Je moet ervoor zorgen dat de eerste reactie van de beschouwer niet het lezen van de tekst is, maar het geboeid zijn door de visuele ervaring van de totaliteit.'

Lees meer...


01 juni 2022 / Magdalena Abakanowicz: The Unrecognised

In het Citadelpark in Poznan waar in 1945 Duitse en Russische soldaten een nietsontziende strijd hebben gevoerd, staan in de groene vlakte 112 verroeste sculpturen. 

Lees meer...


21 april 2022 / De kerk: partner in onze culturele ontwikkeling

door Grady van den Bosch

Op welke manier kan de kerk partner zijn in de culturele ontwikkeling van de Nederlander van nu?

Lees meer...


08 april 2022 / Kruisweg van Pierre Servat

'Het hele lijdensverhaal laat ik afspelen in onze tijd. Een tijd die voor miljoenen mensen een lijdensweg op aarde is. Vele onschuldige mensen worden steeds opnieuw vermoord, gemarteld, gestenigd, de handen afgerukt.'

Lees meer...


16 maart 2022 / De Bijbel is niet veilig

door Ned Bustard

De Bijbel is een boek over gewone mensen die naast geestelijk ook hebzuchtig, berooid, haatdragend, seksueel en egoïstisch zijn.

Lees meer...


22 februari 2022 / Barmhartigheid in de kunst

door Marleen Hengelaar-Rookmaaker

Hier wordt de barmhartigheid gevierd, ook als die gepaard gaat met offervaardigheid en lijden.

Lees meer...


07 januari 2022 / Kuyper, kunst, kerkbouw

door Marleen Hengelaar-Rookmaaker

Het was Abraham Kuypers grote verdienste dat hij de kunst opnieuw op de gereformeerde kaart zette.

Lees meer...


09 december 2021 / Nieuwsbrief en boekenlijst 2021

Over het voortbestaan van ArtWay

Vanaf Pasen 2022 – precies twaalf jaar na de start van ArtWay – verschijnt de beeldmeditatie niet langer wekelijks, maar maandelijks.

Lees meer...


03 november 2021 / Joseph Beuys: Een spirituele en Duitse kunstenaar

door Wessel Stoker

Beuys ontwerpt met behulp van redevoeringen, interviews, Aktionen, vitrines en environments een nieuwe maatschappijorde als een Gesamtkunstwerk.

Lees meer...


06 oktober 2021 / Spel van Licht

Door

Ingrid de Zwart, predikant 

en

Mayke van Veldhuizen, choreograaf en danser

Lees meer...


24 augustus 2021 / Maria Magdalena – Kroongetuige, Zondaar, Feminist

Een boekbespreking door Wilma Wagenaar

De kunstwerken zeggen meer over de tijd waarin zij gemaakt zijn dan over Maria Magdalena zelf.

Lees meer...


27 juli 2021 / De bijna honderdjarige Jentsje Popma

door Jan Henk Hamoen

Glaskunst als geloofsbelijdenis. De bijna honderdjarige Jentsje Popma: schilder, beeldhouwer, glazenier

Lees meer...


30 juni 2021 / De zee van God die in de vensters staat

door Marco Batenburg

Ik wil onderzoeken welke betekenis beschilderde glasvensters in een kerkgebouw hebben. 

Lees meer...


13 mei 2021 / Ineke Ruiter: Tekentaal en rouw

Het maakt niet uit waar je geboren wordt, een kind gaat tekenen en maakt duidelijk wat hij of zij nodig heeft.

Lees meer...


21 april 2021 / De kerk: partner in onze culturele ontwikkeling

door Grady van den Bosch

Op welke manier kan de kerk partner zijn in de culturele ontwikkeling van de Nederlander van nu?

Lees meer...


23 maart 2021 / Vijftig jaar kunsttheologie: 1970 tot heden

door Victoria Emily Jones

Er is in de afgelopen halve eeuw, vooral in de laatste twintig jaar, enorme voor­uit­gang ge­boekt op het terrein van de kunsttheologie.

Lees meer...


10 februari 2021 / Leendert Houtekamer, beeldhouwer (1956-2020)

door Adri Geelhoed

Er is een grote schoonheid in dit beeld van monumentale rust en diepe droefheid. Het beeld is niet alleen buitenkant, materie, het toont ook geest. 

Lees meer...


08 januari 2021 / Cornelis Rijnsdorp

door K. van der Zwaag

Anne Schipper ontrukte Rijnsdorp aan de vergetelheid door twee boeiende proefschriften aan hem te wijden.

Lees meer...


11 december 2020 / Kerstnieuwsbrief 2020

Wat het Artway-platform zo mooi maakt is het wereldwijde bereik; dankzij onze meertaligheid. In alle landen van de aarde zijn er ArtWay-bezoekers.

Lees meer...


27 oktober 2020 / Kunst in de kerk: een pastorale kans

door Mark Delrue

Drie vragen over de relatie tussen kunst en geloof: zijn kunst en Kerk bondgenoten, plaatsvervangers of elkaars tegenstrevers? 

Lees meer...


18 september 2020 / BOEKBESPREKING KUNST D.V.

door Gertjan Schutte

Kunst wordt te vaak nog gezien als een optie die ook weer overbodig is, in plaats van een onmisbaar onderdeel van het leven. 

Lees meer...


17 augustus 2020 / BOEKBESPREKING

Hoe andere culturen de Bijbel zien

Christian Weber, Wie andere Kulturen die Bibel sehen. Ein Praxisbuch mit 70 Kunstwerken aus 33 Ländern.

Lees meer...


17 juli 2020 / Neocalvinisme en kunst IV

Lambert Zuidervaart: de betekenis van een kunstwerk is geen neutraal feit maar een meer of minder waardevolle bijdrage aan het floreren van mensen in de samenleving.

Lees meer...


12 juni 2020 / Neocalvinisme en kunst III

Calvijn en kunst: zuivere visie of blinde vlek?

door Adrienne Dengerink Chaplin

Lees meer...


14 mei 2020 / Neocalvinisme en kunst II

Hans Rookmaaker: De vrijheid van de kunstenaar

De Here spreekt ons aan als mondige mensen, die in vrijheid aan het werk kunnen en mogen gaan.

Lees meer...


17 april 2020 / Neocalvinisme en kunst I

Interview (1992) door Pieter van Kampen met Calvin Seerveld, emeritus hoogleraar in de esthetica.

Dit is de eerste blog in een serie over neocalvinisme en kunst

Lees meer...


25 maart 2020 / De Pietà

door Grady van den Bosch

De Pietà is intiem en tijdloos. Het is een close-up van de relatie tussen de moeder en haar dode kind, in oorsprong Maria en Jezus.

Lees meer...


22 februari 2020 / De mythe over de kunstenaar

Onze cultuur is doortrokken van ideeën over kunstenaars. En dat roept de vraag op: wat voor invloed hebben die ideeën op ons handelen en leven als kunstenaar?

Lees meer...


15 februari 2020 / Tussen figuratief, decoratief en abstract

Na de Tweede Wereldoorlog pakten kunstenaars vrijwel allemaal hun figuratieve stijl op van voor 1940. Maar de nieuwe abstracte kunst drong op. Wat betekende dit voor de kerkelijke kunst? 

Lees meer...


07 december 2019 / ArtWay Nieuwsbrief 2019

Steun ArtWay en ontvang het boek Kunst D.V. over calvinisme, neocalvinisme en kunst.

Lees meer...


16 november 2019 / Laagvliegers, God en het alledaagse

door Ignace Schretlen

Misschien heeft Hij mij geleerd dat niets in het alledaagse vanzelfsprekend is.

Lees meer...


23 september 2019 / Thijs Buit, schilder

Arie Slob: 'Ik durf wel te stellen dat Thijs Buit in kringen van gereformeerde calvinisten baanbrekend werk heeft verricht.' 

Lees meer...


04 september 2019 / Adhémar Vandroemme: De lijdende Christus

door Koos van Noppen

Ik kan deze beeltenis niet los zien van de context. In dit West-Vlaamse stadje en de ommelanden telt men de doden van de Eerste Wereldoorlog bij tienduizenden. 

Lees meer...


31 juli 2019 / De Biblebelt in het Catharijneconvent

door Ineke de Jong

De werken van de hedendaagse refokunstenaars vormen wat mij betreft het hart van de tentoonstelling. Zij vertalen de refobelevingswereld in beelden.

Lees meer...


02 juli 2019 / QR-code van Paul Boer bij de Fundatie

Door deze unieke grafische afdruk te scannen wordt het kunstwerk zichtbaar. De code dient namelijk als een poort naar zijn kunstwerk, terwijl het kunstwerk op zijn beurt ook een poort is.

Lees meer...


08 juni 2019 / Moderne kunst met christelijke thematiek

Wessel Stoker over zijn nieuwe boek

Kunst met christelijke thema’s staat ten dienste van de spiritualiteit van mensen binnen en buiten de kerk. 

Lees meer...


29 mei 2019 / Moderne kunst met christelijke thema’s

Wessel Stoker over zijn nieuwe boek

Kunst met christelijke thema’s staat ten dienste van de spiritualiteit van mensen binnen en buiten de kerk. 

Lees meer...


03 mei 2019 / Kunst als onderdeel van de theologiestudie

Niet alleen christelijke kunst is voor de theologieopleiding belangrijk. Ook wereldse kunst is belangrijk omdat je je als theoloog altijd verhoudt tot de samenleving waarin je je bevindt.

Lees meer...


27 april 2019 / Het beeld na de beeldenstorm

door Jacolien Wubs

Er is zoiets als een vroege protestantse beeldcultuur. Na de Beeldenstorm en Reformatie werd gezocht naar nieuwe manieren om de kerkruimte in te richten en te verfraaien.

Lees meer...


13 maart 2019 / Art Stations of the Cross

Eigentijdse KUNSTPELGRIMAGE in Amsterdam 6 maart - 22 april

Wij hopen dat u als een pelgrim op pad wilt gaan, op zoek naar medemenselijkheid en compassie, op zoek naar meer, naar meer liefde en meer God.  

Lees meer...


08 januari 2019 / Werk, Bid & Bewonder

De Mythe Voorbij: Over kunst en calvinisme in het Dordrechts Museum

door Lieke Wijnia

Lees meer...


01 december 2018 / ArtWay nieuwsbrief

ArtWay heeft bijzondere plannen voor 2019!

Na Londen, Washington en New York is nu Amsterdam in beeld voor een toonaangevende kunsttentoonstelling met de titel Art Stations of the Cross.

Lees meer...


11 oktober 2018 / The Turn Club

door Grady van den Bosch

Het is bijzonder inspirerend om kunstenaars van allerlei slag te ontmoeten, die net als jij idealen hebben voor een betere samenleving.

Lees meer...


13 september 2018 / Kunstenaarsechtpaar Berry en Janny Brugman

door Jan van der Kolk

Om goed te kunnen werken, wilden ze met rust gelaten worden. Het gevoel van onafhankelijkheid gaf hun rust en vrijheid. 

Lees meer...


09 augustus 2018 / Portret Florence de Werquignoeul

door Koenraad De Wolf

Dit portret vertelt het (vergeten) verhaal van de Contrareformatie en de heropbloei van het kloosterleven in de Zuidelijk Nederlanden.

Lees meer...


13 juli 2018 / Neo Rauch in Zwolle

door Marieke Herweijer

Juist door de confrontatie met de absurdistische kant van het leven intrigeert het werk van Neo Rauch.

Lees meer...


17 mei 2018 / Toespraak van Herwi Rikhof

bij de presentatie van zijn nieuwe boek over de Cenakelkerk van de Heilig Landstichting

‘Ik heb deze kerk leren waarderen als een echte kerk.’ 

Lees meer...


23 april 2018 / Lodewijk Schelfhout. Nederlands eerste kubist

door Lisette Almering-Strik

Het is lastig om Lodewijk Schelfhout te plaatsen binnen de Nederlandse kunsthistorie. 

Lees meer...


04 april 2018 / Blog van Rikko Voorberg

Blog over de kunst van het oefenen

'Nou,' zei hij, 'ga maar doen wat jij moet doen, daar valt vanzelf een vorm omheen.'

Lees meer...


15 maart 2018 / Bijbelse vrouwen als aartsmoeders

door Wim Eikelboom

De Zwolse beeldhouwer Thijs Kwakernaak maakte tien houten beelden van vrouwen uit de Bijbel. Stuk voor stuk beelden met een sterk karakter.

Lees meer...


23 februari 2018 / Creativiteit en kijken met het hart

door Gottfrid van Eck

Als we volwassen worden, zullen we hopelijk ontvankelijk blijven voor het wonder van het leven en ruimte blijven scheppen voor het niet-zichtbare. 

Lees meer...


30 januari 2018 / Adri Geelhoed over liturgische kleden

Liturgische kleden geven kleur aan het kerkelijk jaar en herinneren de kerkganger daaraan, net zoals de gezangen die gezongen worden. 

Lees meer...


01 januari 2018 / Recensie Oog in Oog van Kick Bras

door Marieke Herweijer

Kick Bras schrijft over meditatie, spiritualiteit en mystiek. In dit boek focust hij op de christelijke mystiek en hoe die terugkomt in de beeldende kunst. 

Lees meer...


06 december 2017 / ArtWay Nieuwsbrief December 2017

Wim Eikelboom, voorzitter van ArtWay, praat u bij over het reilen en zeilen van ArtWay in het afgelopen jaar.

Lees meer...


14 november 2017 / Nieuwe maatschappelijke spiritualiteit in de kerk

Zoals in andere steden krijgt ook in Zwolle het kerkgebouw een andere betekenis. De oude kerk in het centrum is hier omgedoopt tot ‘Het Academiehuis, de Grote Kerk Zwolle’.

Lees meer...


24 oktober 2017 / René van Tol over film Opstanding van het lichaam

De kunst van nu neigt naar het conceptuele. Deze neiging heeft tot gevolg dat de kunstenaars steeds meer het weerbarstige van de fysieke werkelijkheid gaan mijden. 

Lees meer...


04 oktober 2017 / Een beeldroman van Liesbeth Labeur

Dit boek laat de verwarring en de geloofsvragen zien van een slachtoffer van incest in een reformatorisch milieu, die het geheim van misbruik met zich meedraagt.

Lees meer...


08 september 2017 / Janpeter Muilwijk over Om Mattia en zelfdoding

Dood. Deze tentoonstelling is er om Mattia, Julia Mattia. Haar naam betekent Jeugdig, Geschenk van God. Zij stierf op 1 oktober 2015 door zelfdoding na een intens leven van begaafdheid, liefde en ziekte. 

Lees meer...


23 augustus 2017 / Het goede, het ware en het schone

Goedheid, waarheid en schoonheid behoren tot Gods esthetische normen. Een christelijke benadering van kunst staat dus tegenover de postmoderne aanname dat er geen absolute waarden zijn.

Lees meer...


04 juli 2017 / Fons Litjens: Een halve kerk voor Halfweg

Wie nu de kerk van Halfweg binnenkomt wordt overdonderd door een achterwand, die het zonlicht filtert en de ruimte vult met een warm en geel licht. Het hele raam is gevuld met mensen.

Lees meer...


24 juni 2017 / Heilige beelden en gehoorzame ogen

Stil worden bij een beeld van Christus herinnert mij eraan wiens beelddrager ik ben. Dit neem ik mee gedurende de dag als andere beelden mij iets anders proberen te vertellen.

Lees meer...


02 juni 2017 / Pelgrimeren in Groningen

Onlangs is de Stichting Pelgrimeren In Groningen van start gegaan met 2300 km pelgrimsroutes in de provincie Groningen. Alle middeleeuwse kerken en oude kloosterterreinen zijn in de routes opgenomen.

Lees meer...


04 april 2017 / MMC Schobbe in de W. de Zwijgerkerk, Amsterdam

Kunst in dienst van de kerk, de kerk in dienst van de kunst

door Marleen Hengelaar-Rookmaaker

Lees meer...


07 maart 2017 / Maatschappelijk betrokken kunst

Een discussieopener door Adrienne Dengerink Chaplin

Sommige kunstenaars hebben vanwege hun groeiende ontevredenheid met de kunstwereld de overstap gemaakt naar de geëngageerde kunst. 

Lees meer...


01 februari 2017 / De zeven werken van barmhartigheid

Het jaar van barmhartigheid is alweer voorbij, maar het is en blijft een belangrijk thema. Hoe dachten onze middeleeuwse voorouders hierover? Dit veelluik van de Meester van Alkmaar laat het ons zien.

Lees meer...


03 januari 2017 / Aniko Ouweneel over christelijke kunst

De kunstenaar daagt ons uit en moedigt ons aan om te zoeken naar de bron van onze adem, van wat ons leven de moeite waard maakt en van ons verlangen naar een verlossende harmonie.

Lees meer...


09 december 2016 / Nieuwsbrief ArtWay december 2016

Like an imitation of a good thing past, these days of darkness surely will not last. Jesus was here and he is coming again, to lead us to the festival of friends.

Lees meer...


01 november 2016 / Ally Gordon over religie in de hedendaagse kunst

Laten we een wandeling maken langs een paar musea in Londen. Tijdens deze wandeling wil ik de plaats van religie in de hedendaagse kunst overdenken.

Lees meer...


30 september 2016 / Janna Beek over kunst in psychotherapie

Stel u voor dat u naar een schilderij of beeldhouwwerk kijkt. Dit werk roept ‘iets’ in u op. ‘Iets’ in uw binnenwereld, waar u zich nog niet bewust van bent, is geraakt. ‘Iets’ dat wacht op herkenning. 

Lees meer...


01 september 2016 / H.R. Rookmaaker: Spreekt kunst vanzelf?

Kunst is noch slechts een middel tot een doel, noch een religie, noch een activiteit voor een klein groepje uitverkorenen, noch een puur wereldse bezigheid. Geen van deze opvattingen over kunst doet recht aan de creativiteit waarmee God de mens heeft uitgerust. 

Lees meer...


29 juli 2016 / Joost de Wal over Verspijkerd en verzaagd

Veel heiligen- en devotiebeelden, vaak van gips, werden door de pastoors aan de straat gezet. En vervolgens…, vervolgens vinden we ze terug in de hedendaagse kunst. Wat doen ze daar? Betekenen ze nog iets?

Lees meer...


30 juni 2016 / Wessel Stoker over hedendaagse religieuze kunst

Mijn vraag bij de prachtige tentoonstelling The Problem of God is of de curator Isabelle Malz in de catalogus aan de kijker wel een adequate uitleg geeft van kunst als religieuze kunst. 

Lees meer...


09 juni 2016 / Betty Spackman: Depressie en creativiteit

Als je een ronde pin bent en je een vierkante pin moet worden om in de hokjes van de samenleving te passen, is dat op z'n zachtst gezegd pijnlijk.

Lees meer...


19 mei 2016 / Johannes Wickert klaagt inhumaan asielbeleid aan

Johannes Wickert is een van de zeldzame hedendaagse kunstenaars die een maatschappijkritische rol opneemt. En niet alleen in zijn schilderijen. 

Lees meer...


27 april 2016 / Marleen Hengelaar: Het onvervangbare beeld

Het beeld speelt een geheel eigen, onvervangbare rol in het leven van een mens. We kunnen het beeld als goede gave van God op een positieve en opbouwende manier in ons leven inzetten.

Lees meer...


06 april 2016 / Reinier Sonneveld over linksige kitsch

Die handen van alle leeftijden en kleuren, die bloemen daardoorheen, en dan die wonderlijke kleurbewerking. Het is allemaal reuzesympathiek, maar ja, dat maakt iets nog geen kunst.

Lees meer...


12 maart 2016 / Ned Bustard: De Bijbel is niet veilig

De Bijbel is een boek over gewone mensen die niet alleen geestelijke wezens zijn, maar ook hebzuchtig, berooid, haatdragend, hoopvol, egoïstisch en seksueel.

Lees meer...


24 februari 2016 / Wilma Wagenaar: Joost Zwagerman en Marc Mulders

Zwagerman schildert een zuigend zwart universum, in de steek gelaten door een onverschillige, liefdeloze god. Ten langen leste wendt hij zich af van religie en wijdt zich aan de kunst. 

Lees meer...


11 februari 2016 / Robb Ludwick: Opnieuw leren kijken

Het is een gave van Abigail Tulis om ongewone combinaties heel gewoon te laten lijken, zodat de kijker uitgenodigd en misschien uitgedaagd wordt om opnieuw te leren kijken.

Lees meer...


26 januari 2016 / Timon Ramaker: Kunst is broodnodig
Kunst is geen leuk extraatje, maar broodnodig in de wereld van vandaag. In een wereld die barst van clichés en onbegrip kan kunst verrassen en verbinden.
Lees meer...


14 januari 2016 / Kunst als onderdeel van de theologiestudie

Niet alleen christelijke kunst is voor de theologieopleiding belangrijk. Ook wereldse kunst is belangrijk omdat je je als theoloog altijd verhoudt tot de samenleving waarin je je bevindt.

Lees meer...