ArtWay

Kunstenaars openen onze ogen voor rijkdom en betekenis. Sandra Bowden

Visie

Laagdrempelig en cultuurbreed 
 
Vanuit een christelijke levensvisie stelt ArtWay zich ten doel de wereld van de beeldende kunst te ontsluiten voor de geïnteresseerde leek. Door middel van laagdrempelige informatie geven we mensen een sleutel in handen om de deur naar deze fascinerende maar soms moeilijk toegankelijke wereld te openen.  
 
ArtWay hoopt ogen te mogen openen voor de schoonheid en betekenis van kunst, opdat meer mensen mogen genieten van de vele kunst die onze wereld rijk is en als mondige kijkers de geesten mogen onderscheiden. 
 
We willen kunstwerken bedachtzaam tegemoet treden; ze enerzijds niet kennisloos van de hand wijzen maar anderzijds ook niet kritiekloos omarmen. We zullen steeds oog hebben voor zowel de vorm als de inhoud van de besproken werken. Een belangrijk aspect van die inhoud vormt voor ons de geestelijke lading van een werk, of die nu christelijk, boeddhistisch, postmodern of nog anders van karakter is. We gaan in het bijzonder op zoek naar tekenen van leven en stemmen van waarheid, liefde en hoop in de kunst van heden en verleden, al of niet van christelijke hand.  
 
Interkerkelijk en wereldwijd
 
Het aantal christelijke kunstenaars dat goed werk levert is in de afgelopen decennia toegenomen evenals het aantal deskundige en inzichtrijke boeken dat van christelijke zijde over kunst verschijnt. Toch lijkt de impact hiervan zich tot een kleine club ingewijden te beperken. ArtWay zoekt de christelijke kunst en kunstreflectie van vandaag bij de gelovigen en de kerk te brengen.  
 
Het is onze droom dat de christelijke wereld bekend en vertrouwd mag raken met de kwaliteitsvolle gelijkgestemde (in de brede zin van het woord) kunst die in toenemende mate voorhanden is. Het is onze droom dat deze werken een plaats mogen gaan krijgen in onze huizen, scholen en kerken, dat ze onder ons gemeengoed mogen worden, een onderdeel van onze cultuur. Want niet alleen woorden, maar ook beelden kunnen ons inspireren en voeden. We doen daarom ook handreikingen voor het gebruik van goede beelden binnen de kerk: in de liturgie, op kringavonden, op de beamer, in kerkblad en kerkgebouw. Bovendien willen we de (her)bezinning over de plaats van het beeld stimuleren. Het gegeven dat we leven in een beeldcultuur en dat ook wijzelf daarom beeldgerichter zijn geworden, maakt deze bezinning extra actueel.  
 
Onder christelijke kunst verstaan we niet alleen kunst met een christelijke religieuze thematiek, maar alle kunst die gemaakt is vanuit een christelijke levensovertuiging. Ook een landschap, stilleven, een abstract werk of een schreeuw van vertwijfeling of protest kunnen voorspruiten uit een christelijke visie op het leven. Daarnaast is er ook sprake van verschillende roepingen: de ene kunstenaar zal liever kunst voor de kerk of zijn geloofsgenoten maken, de ander voelt zich geroepen werk te maken voor zijn ongelovige buurman, de kunstwereld of de cultuur om ons heen. Voor ons zijn al die roepingen legitiem. 
 
Dialoog 
 
We zullen wat er over kunst is en wordt geschreven via boekbesprekingen, informatie en links voor het voetlicht brengen en ontsluiten, van laagdrempelig tot wetenschappelijk, van kunsthistorisch en kunstfilosofisch tot theologisch, meditatief of liturgisch gericht. Zo hopen we een platform te kunnen zijn voor reflectie over kunst en de dialoog te stimuleren.