ArtWay

Beeldende kunst kan een tegenwicht vormen tegen het vaak cognitieve en cerebrale karakter van de traditionele kerkdienst. Regenerus Steensma

Artikelen

ArtWay nieuwsbrief december 2023

Beste ArtWay vrienden,

Zoals ieder jaar informeren wij u over de activiteiten van ArtWay. Het is een vruchtbaar jaar geworden, waarin weer tientallen meditaties en blogs aan ons encyclopedisch webportaal zijn toegevoegd. Het lukt goed om het rooster van de tweewekelijkse beeldmeditaties gevuld te krijgen. We merken ook geregeld hoe de website wordt gebruikt. In de eerste plaats doordat ondanks de secularisatie het aantal abonnees nog steeds groeit. Vaak gaat het om mensen in de kunst, het onderwijs, maar zeker ook uit de kerken. Ook worden wij geregeld benaderd door kerkelijke media voor overname van materiaal. Een typisch voorbeeld overkwam ons persoonlijk. Bij de komst van een nieuwe predikant in onze gemeente vonden wij een afbeelding van ArtWay terug op de orde van dienst. Desgevraagd informeerde de nieuwe predikant ons waar de afbeelding vandaan kwam en prees ArtWay als ‘handige site’. Wij hebben ons vervolgens voorgesteld en hebben dankbaar onze weg vervolgd. Daar doen we het toch voor?

Een speciaal project waaraan wij werken is het zoeken van een geschikte meditatie voor alle zondagen van het kerkelijk jaar (Oecumenisch Leesrooster). Het gaat om 201 bijbelgedeeltes, want het rooster omvat drie jaren (A, B en C jaar). We hebben nog ca. 60 meditaties nodig om het rooster compleet te krijgen.  De besprekingen die klaar zijn, zijn terug te vinden op de website onder materiaal voor kerkelijk gebruik. Het is de bedoeling dat de complete serie ook in boekvorm uitkomt.

Ook doen wij hier nogmaals de oproep voor informatie over minder bekende gelovige Nederlandse kunstenaars uit de 18de, 19de of 20ste eeuw. Dat kan ook een kunstwerk betreffen in uw woonplaats, regio of kerk. Zo kunnen we de functie van ArtWay als archief van christelijke kunst/kunstenaars verder uitbouwen. Wie het leuk vindt om aan dit project met ArtWay mee te werken, melde zich.

Vorig jaar vertelden wij al over de belangstelling van het Kirby Laing Centre for Public Theology in Cambridge, Engeland om de Engelstalige kant van ArtWay over te nemen. De overname is dit jaar in gang gezet en Kirby Laing heeft een hoofdredacteur aangesteld. Het is Otto Bam, die zojuist een Masterstudie in godsdienst en literatuur aan de Universiteit van Edinburgh heeft voltooid. (https://www.linkedin.com/in/otto-bam/?originalSubdomain=uk)

Samen met Otto heeft Marleen nieuwe plannen gemaakt. Er zal een intensieve uitwisseling gaan plaatsvinden, hetgeen de basis van ArtWay verbreedt. Ook wordt er nog steeds aan een nieuwe webomgeving gewerkt. We staan trouwens nog steeds open voor ideeën om de Nederlandstalige tak van ArtWay toekomstbestendig te maken.

Een heel gunstig resultaat van de betrokkenheid van KLC is de stroomversnelling waarin de publicatie van een Engelstalige versie van het boek Kunst D.V. is terechtgekomen. We zijn blij dat dit overzicht van de neocalvinistische kunstbeschouwing nu ook buiten Nederland zijn weg kan vinden, vooral omdat het neocalvinisme buiten Nederland veel meer in de belangstelling staat. Hier kunt u de aankondiging van de spoedige publicatie vinden: https://www.ivpress.com/the-artistic-sphere. Stuur het vooral ook door naar relaties buiten Nederland die mogelijk belangstelling hebben.

KLC wil een seminar in Cambridge wijden aan het nieuwe boek en de lancering van een nieuwe website. U kunt zich bij ons melden indien u op de hoogte wilt worden gehouden om eventueel aan het seminar deel te nemen.

Wij zijn dankbaar voor allen die ons werk steunen. Kunst spreekt vanzelf, maar in de wereld van de grote getallen vormt kunst vaak een ondergeschoven kindje. Ook nu is uw bijdrage welkom. We zullen de inkomsten inzetten voor de transitie naar de toekomst. Het doel is een blijvende plek voor beelden die spreken over Gods woord. Semper reformanda, ook in de beeldende kunst.

Uw gift is welkom op IBAN-rekeningnummer NL25INGB0003847269 t.n.v. Stichting ArtWay, Langbroek. ArtWay is door de belastingdienst erkend als culturele ANBI, waarvoor extra aftrekbaarheid geldt. Geeft u € 25 of meer, dan krijgt een originele kunstkaart als dank toegestuurd. Alleen indien u het adres bij de betaling vermeldt!

Het ArtWay-team wenst u een gezegende Advent en Kerst en een kunstrijk 2024,

namens ArtWay,

Albert Hengelaar

 

Afbeelding: Presentatie in de tempel, Mont-Saint-Michel Sacramentarium, 1050-1065. New York, Morgan Library, M.641, fol. 18r.